BEST WELL PLASTIC CO.,LTD.

“ผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและยางโดยกระบวนการที่ทันสมัย”

บริษัท เบสท์ เวลล์ พลาสติก จำกัด ได้ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นจาก ก. ไพทูรย์การช่างแอนด์พลาสติก (นิติบุคคล) ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2537 โดย นาย ไพฑูรย์ บวรกิจสุธี เป็นประธานบริษัท

ทางเรามีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติก โดยช่างผู้ชำนาญงาน เราได้มุ่งเน้นการผลิตสินค้ามีคุณภาพและคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด ในเรื่องการพัฒนาเรามีการปรับเปลี่ยนการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ

นโยบายคุณภาพ

ผลิตสินค้าดี     บริการเด่น

เน้นความพึงพอใจ     ใส่ใจในคุณภาพ

รับทราบและแก้ปัญหา     เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง

ทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction )

 • การจัดทำระบบ ISO9001:2015
 • เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
 • ใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารแนะนำและให้คำปรึกษากับลูกค้า
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญงานด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามระบบฯ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ ( Knowledge )

 • ให้คำปรึกษาการเลือกชนิดวัตถุดิบให้เหมาะสมกับงานและอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียให้ลูกค้าเข้าใจ
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบลักษณะโมลด์สำหรับงานฉีดชิ้นงาน

ขนาดองค์กร ( Organizational size )

 • 135/1 ม.13 ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 พื้นที่ทั้งหมด 3,200 ตารางเมตร
 • จำนวนพนักงาน สำนักงาน 13 คน และโรงงาน 85 คน

วัฒนธรรมองค์กร ( Culture )

 • มีความสามัคคีร่วมมือในการทำงาน
 • มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น
 • อ่อนน้อมถ่อมตน
 • ห่างไกลยาเสพติดข่าวสารของเรา